20-12-2010 Gasboringen onder Midwoud – wie, wat, waar, wanneer

gasboringmidwoudoostwoudnee@live.nl 


21-9-2010 Verslag informatieavond Vermilion Gas & Oil BV.


 

21-9-2010 Gasboringen onder Midwoud; een lucratieve onderneming Vermilion Gas & Oil heeft op 21 september zijn plannen met betrekking tot het uitvoeren van een proefboring aan de Pukweg uiteengezet. Helderheid is verschaft over de locatie Pukweg, de werkwijze en verschillende vormen van overlast. Daarnaast is een planning in hoofdlijnen weergeven waarbij naast allerlei voorbereidende zaken ook al een uitvoeringsperiode genoemd is.

Vragen konden gesteld worden en deze zijn ook open en eerlijk beantwoord. Een deel van de zorg is hiermee weggenomen. Toch hebben bewoners nog bedenkingen; iets wat zij binnenkort in een op te starten bezwaarprocedure naar voren kunnen brengen.

Twijfels zijn blijven bestaan over de keuze van de locatie en over de mate van overlast en risico’s. Ook werd het onredelijk gevonden dat bewoners de nadelen ondervinden terwijl de voordelen naar Vermilion en de Nederlandse Staat gaan.

DMO zal blijven streven naar een objectieve benadering van het vraagstuk of wij zondermeer de geplande activiteiten in onze omgeving moeten accepteren. Uw mening of inzicht over dit onderwerp kunt U via het secretariaat of de website aan ons kenbaar maken. Het blijkt dat binnen onze kernen een aantal experts op dit gebied woont. Zij kunnen ons bij het verdere verloop bijstaan en voorzien van objectieve argumenten.


 

6-1-2010 Kerstboomverbranding

Het is woensdagmiddag 6 januari, het sneeuwt heftig en het is spekglad, maar toch slepen  overal in Midwoud en Oostwoud jongens en meisjes met kerstbomen. Op weg naar een inleverplaats, op weg naar een lootje en een snoepje. Aanhangwagens vol met kerstbomen glibberen af en aan en de voorraad bomen op de verbrandingsplaats achter de Weder in Midwoud groeit gestaag. Om 19.00 uur is het grote moment aangebroken.  Wethouder Posma klimt op de koek-en-zopiekar, spreekt een welkomstgroet en trekt vervolgens drie gelukkige winnaars van een mooi cadeautje. De aller-gelukkigste is echter Mees Offerhaus, die als winnaar van de eerste prijs samen met een brandweerman en een grote fakkel de stapel kerstbomen mag aansteken.

Het vuur komt langzaam op gang want de bomen zijn nat van de sneeuw, maar al na korte tijd gaan de rookwolken over in een enorme, metershoge vlammen- en vonkenzee. Door de gunstige ligging van het terrein is het vreugdevuur tot ver in de omtrek te zien.  Het vuur en de gezelligheid trekken enkele honderden belangstellenden. Veel kinderen blijven gebiologeerd naarde vlammen kijken, anderen gaan sleetje rijden en sneeuwballen gooien. Het is koud in de sneeuw maar vuurkorven,  speculaasjes, warme chocomelk en glühwein  houden ons warm.

DMO bedankt alle jongens en meisjes die kerstbomen hebben verzameld, blusgroep Centrum voor hulp en toezicht, loonbedrijf Vlaar voor rijplaten en zand en de extra handen bij het uitschenken van de warme drank. Tot volgend jaar allemaal!


 

11-11-2009 Fietsverlichtingsactie

11 november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje… De naar Hoorn fietsende schooljeugd is deze morgen tussen 7.00 en 8.00 uur op de Midwouder Dorpsstraat gecontroleerd op het voeren van licht.

Bij fietsers waar voor- of achter-verlichting ontbrak werd ter plekke een nieuw lampje gemonteerd. Zo konden de jeugdige fietsers – na een waarschuwing – veilig hun weg naar school vervolgen. Met nog veel, steeds donkerder wordende dagen in het vooruitzicht, is dit een geruststellende gedachte.

DMO heeft deze actie georganiseerd in samenwerking met de vrijwillige brandweer, de politie en Melvin Helmink van het Tweewielercentrum Midwoud.

In totaal passeerden 115 fietsers de controlepost. Bij de meesten (80%) was de verlichting gelukkig prima in orde en bij de rest werd het in snel tempo in orde gemaakt. Er zijn 25 voor- of achterlichtjes gemonteerd.


 

24-10-2009 Raad van State De 220 bewoners die een zienswijze hebben ingediend, tegen de bestemmings-planwijziging Leekerweide, hebben op 15 oktober jl. antwoord gekregen. Alle zienswijzen zijn terzijde gelegd. Een groep bewoners is het hier niet mee eens en wil hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Wie zich daarbij wil aansluiten kan erhier informatie over vinden.


18-10-2009 Hondenbeleid Op onze oproep in Gemeentebode nr. 19 (9 oktober jl.) om uw mening te geven op het door de gemeente voorgestelde hondenbeleid, hebben wij 18 reacties ontvangen. Dit gevoegd bij de conclusies van de openbare vergadering van 15 september jl. hebben wij het gemeentebestuur voorstellen voor het hondenbeleid in Midwoud en Oostwoud gedaan.


22-9-2009 Raadscommissie Grondgebiedzaken  Agendapunt 12 is de behandeling van het bestemmingsplan Leekerweide. De  stukken staan op www.medemblik.nl onder commissie grondgebiedzaken, 22 september 2009, stukken deel 3. De raad spreekt zich hierover op 5 oktober uit.


26-5-2009 Raadscommissie Grondgebiedzaken: Herinrichting wegen Midwoud Maandag 26 mei is dit onderwerp opnieuw aan de orde. Locatie: raadszaal gemeentehuis Midwoud, aanvang 20.00 uur.


20-4-2009 Raadscommissie Grondgebiedzaken: Herinrichting wegen Midwoud Maandag 20 april wordt in de raadscommissie Grondgebiedzaken onder meer de keuze asfalt of klinkers gemaakt voor de Buurt en de Midwouder Dorpsstraat. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Er is inspraakrecht. Zie voor verdere informatie onder Actuele onderwerpen.


9-4-2009 Informatieavond Leekerweide  De notulen van deze informatieavond in het gemeentehuis in Midwoud kunt u downloaden.


Actieplan Leefbaarheid Midwoud-Oostwoud definitief Het college heeft ingestemd met het actieplan, u kunt het hier downloaden.


Leekerweide Tot en met 26 februari ligt het ontwerp ter inzage van het bestemmingsplan Leekerweide (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening). Dit is de volgende stap in de wettelijke procedure die noodzakelijk is om de komst van Leekerweide in Oostwoud mogelijk te maken. De stukken die ter inzage liggen zijn dezelfde als die van de vorige procedure, m.u.v. het rapport weg- en railverkeerslawaai (geluidsrapport). Alles kan worden ingezien bij de balie van de afd. RO in het gemeentehuis van Midwoud of op www.medemblik.nl onder bekendmakingen/- publicaties en vervolgens wet ruimtelijke ordening. Ook wie in de vorige procedure geen zienswijze heeft ingediend kan dit nu doen. De laatste, bijgestelde plannen van Leekerweide kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar dmo@quicknet.nl.


Kerstbomenverbranding Zaterdag 3 januari is de jaarlijkse verbranding van kerstbomen op de toekomstige bouwlocatie achter de Weder in Midwoud. DMO is initiatiefnemer.  Onder leiding van onze eigen brandweer wordt rond 19.15 uur de brandstapel van kerstbomen ontstoken. Om ook van binnen warm te blijven zal er gratis warme chocolademelk en gluhwein worden geschonken.  De kerstbomen worden vanaf 15.00 uur ingezameld: * in Midwoud op de verbrandingslocatie achter de Weder * in Oostwoud nabij Woudrust * in Hauwert bij Smederij Blokker. Voor elke ingeleverde boom ontvangt de aangever een lot waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De verloting is vlak voor de brand.


Leekerweide Uit een inventarisatie blijkt dat minimaal 250 inwoners van Midwoud en Oostwoud zienswijzen hebben ingediend tegen het voorgenomen besluit tot het bouwen van een woonzorgcomplex aan de Broerdijk voor verstandelijk gehandicapte jongeren met ernstig probleemgedrag en/of psychische stoornissen. Zie voor verdere informatie onder Actuele onderwerpen. 14 december jl. heeft het programma Zembla een uitzending gewijd aan deze doelgroep. Zie

http://player.omroep.nl/embed/aflevering/8459354


Leefbaarheidsplan Alle informatie over het Leefbaarheidsplan voor Midwoud en Oostwoud vindt u onder Actuele onderwerpen.

Leekerweide De gemeente is voornemens op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de bouw van een woonzorgcomplex achter Broerdijk 13-19.  Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 1 augustus gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis in Midwoud.  Zie voor verdere informatie onder Actuele onderwerpen.

Zwerfvuilactie 29 mei 2008 Op 29 mei is door de leerlingen van groep 7 van obs De Koet maar liefst 120 kilo zwerfvuil verzameld. Wethouder Entius gaf de aftrap voor deze jaarlijks door DMO georganiseerde actie, in samenwerking met de gemeente en De Koet. Op de foto de winnaars: dit enthousiaste groepje heeft het meeste zwerfvuil verzameld en mag als beloning een lekkere slagroom- taart verdelen.

Openbare (jaar)vergadering 21 februari Donderdag 21 februari is de openbare (jaar)vergadering gehouden. Onderwerpen die onder meer op de agenda stonden zijn:

– Duurzaam veilig inrichten van de Buurt en de Midwouder Dorpsstraat – Leefbaarheidsplan – Sociaal pedagogisch ontwikkelingsklimaat voor de jeugd.

Klik hier voor de notulen en voor het jaarverslag 2007.

Duurzaam veilig inrichten Buurt, Midwouder Dorpsstraat en Oosterstraat Uit een door de Werkgroep Verkeersoverlast in 2007 gehouden enquête bleek dat de volgende vormen van overlast worden ervaren:

– te hoge snelheden – geluidhinder – trillinghinder/-schade – gevoel van onveiligheid. De resultaten van deze enquête zijn met wethouder Gutter besproken. Na vele toezeggingen en bewonersinitiatieven heeft de gemeente Medemblik nu aangegeven open te staan voor ideeën over de aanpak van verkeersoverlast op deze wegen. Na een vooroverleg met alle belanghebbenden is de eerste inspraakavond op 29 januari jl. geweest. Zie verder agendapunt 8 van de notulen van de laatste vergadering.