Uitnodiging en aankondiging bewonersbijeenkomst maandag 9 okt. 2017

De DMO en de Gemeente Medemblik nodigen u als inwoner van Midwoud en Oostwoud uit om samen andere betrokken partijen een bewonersavond te beleggen op maandag 9 oktober om 19:30 uur in café de Post.

Deze avond zal gaan over de veranderingen welke de komende twee jaar zullen plaats vinden aan het westkant van de Dorpsstraat van Oostwoud en rondom de Tripkouw in Midwoud. Aangezien deze veranderingen een aanzienlijke impact hebben op onze directe woonomgeving is dit eigenlijk een avond voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn woonomgeving.

Tijdens deze avond zal o.a. een vooruitblik gegeven(en gevraagd) worden over de komende Tripkouw renovatie en komen de verschillende projecten, die nu lopen aan bod. Dat zijn de Zonneweide, nieuwbouwplan Kuin, bouwactiviteiten aan het Cor Druifplein, de nieuwe vaarroute vanuit de nieuwbouw, het ‘boetje’ met boomgaard van v/d Berg, het gebied daaromheen en de formatie van een werkgroep die dit alles met de gemeente gaat communiceren.


Leefbaarheidsplan 2016

De gemeenteraad van Medemblik heeft eind september het Leefbaarheidsplan goedgekeurd, dat voorziet de komende jaren in een intensievere participatie van inwoners bij bepaling en uitvoering van beleid. Er zijn een aantal wetsveranderingen die het weten waard zijn, omdat ze van invloed zullen zijn op onze inwoners.Samen met de Gemeente zijn alle dorpsraden/kernraden betrokken bij het ontwikkelen van kernvisies, die het leefbaarheidsplan zullen moeten ondersteunen. De dorpsraden zullen de kernvisie ontwikkelen in overleg met de inwoners. 

Het beleidsplan in pdf is te lezen op onze website onder Dossier Leefbaarheidsplan.


Op 14 september was er een rondrit met de nieuwe Provinciale Statenleden langs de mega windturbine de ‘Ambtenaar’ en dan via Oostwoud en Hauwert naar Zwaagdijk-Oost.

Cor Spijker heeft zijn kennis gedeeld met al deze mensen. Hij reed mee om te vertellen over het landschap en de gevolgen die het zal hebben als er windmolens komen. Oorspronkelijk moest er 105 Megawatt geplaatst worden in NH. Er zijn in de afgelopen tijd een aantal oude molens vervangen door nieuwe, met meer kracht. Nu zou er nog 70 Megawatt geplaatst moeten worden. Dat gaat de goede kant op.

’s Avonds in het Provinciehuis van Haarlem was er een opiniërende bijeenkomst voor de Statenleden over de Wind op land problematiek en de stand van zaken tot op heden. Maria Weber van de actiegroep ‘Tegenwind’ en Wethouder Tigges van de Gmeente Medemblik hadden spreektijd aangevraagd. In totaal waren er 11 insprekers. Maria Weber en Wethouder Tigges wisten goed te verwoorden waarom onze dorpen en hun Gemeente tegen de plaatsing van windturbines op deze plekken zijn. Zij beten het spits af op deze lange avond als tegenstanders van windmolens tussen de dorpen.

Na hen kwamen er veelal sprekers aan het woord, die vóór windturbines op land zijn. Met name voor in het Westelijk havengebied tot en met IJmuiden en in Amsterdam Noord.

Er zijn daar meerdere bewoners-initiatieven (coöperaties als Zuiderlicht en NDSM Energy), die zelf een aandeel in de molens hebben en daarom vragen om de bovenwettelijke eisen, die alleen door grote energiebedrijven kunnen worden voldaan, aan te passen voor deze burgerinitiatieven. De sprekers menen dat de overheid hierdoor kleine lokale initiatieven uitsluit. Het positieve hiervan is dat deze initiatieven een mooi alternatief zijn voor de Provincie om de benodigde molens niet bij ons, maar bij hen te plaatsen. Al kan niet alle capaciteit daar geplaatst worden.

Gedeputeerde geeft aan nog steeds te worstelen met het plan Westfrisia. Er wordt gevraagd om een risicoanalyse te maken over de eventuele claimgrootte in geval van het afblazen van het plan Westfrisia naar de Energiebedrijven toe. Dat geeft aan, dat men er wel degelijk aan denkt om onze bewoners tegemoet te komen.

De komende tijd zal waarschijnlijk worden gebruikt om maatwerk in regels te ontwikkelen voor molens die gepland zijn in industriegebieden. In januari 2016 zullen er definitieve toewijzingen of afwijzingen gegeven worden aan de diverse ingediende plannen.


Voorontwerp herziening bestemmingsplan Dorpskernen I (Sijbekarspel, Benningbroek, Hauwert, Midwoud en Oostwoud)

Het voorontwerp van de herziening van het bestemmingsplan Dorpskernen I ligt met ingang van 22 mei tot 3 juli 2015 voor een ieder ter inzage. Hieronder leest u waar u het voorontwerp kunt bekijken en hoe u kunt reageren. Allereerst leggen wij uit wat het bestemmingsplan inhoudt.

Wat houdt het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan zijn onder andere regels opgenomen voor het gebruik van grond (agrarische doeleinden, wonen, bedrijvigheid, recreatie, enzovoort). Ook zijn er regels opgenomen voor het bouwen van woningen, bedrijfsgebouwen en andere gebouwen. In juli 2013 is het huidige bestemmingsplan Dorpskernen I door de gemeenteraad vastgesteld. De herziening gebruiken we om verbeteringen in het plan door te voeren. Het is de bedoeling dat het plan opnieuw in het geheel wordt vastgesteld. Inwoners kunnen dus opnieuw reageren op het plan.

Het bestemmingsplannen Dorpskernen I heeft betrekking op de kernen Sijbekarspel, Benningbroek, Hauwert, Oostwoud en Midwoud. Voor de overige kernen zijn andere bestemmingsplannen beschikbaar. !Bestemmingsplan Dorpskernen I


Steun ons nu met ons nieuwe project www.midwoudoostwoud.nl !!

Voor ons en door ons is ons motto.

De DMO streeft naar een centrale digitale plek voor alle verenigingen en organisaties op internet. We willen daarom een website maken: www.midwoudoostwoud.nl

bannerHet doel is niet alleen praktisch, maar ook om de cohesie, de samenhang tussen onze inwoners, verenigingen en organisaties te vergroten. Als we elkaar ontmoeten op één plek, kunnen we elkaar ook volgen op één plek. En dus ook elkaar steunen.

Alle informatie snel, overzichtelijk en interactief beschikbaar.

Iedere vereniging of organisatie krijgt daar zijn eigen webpagina of door- verbonden(gelinked) website. Een aantal organisaties hebben al toegezegd.

De kosten voor deze deelnemers zullen niet meer dan een aantal tientjes per jaar bedragen. Zij zullen deze eigen pagina zelf kunnen beheren, met hulp van de DMO, als men dat wenst. Één forum voor allemaal met agenda’s, bezetting van de sportzaal en cultuurzaal, wedstrijden en oproepen op één plek in te zien.

Deze website moet éénmalig gebouwd worden. Dus éénmalige kosten die we d.m.v. fondsenwerving (crowd funding) bij elkaar willen krijgen.

De DMO draagt minimaal 1500 euro bij om het project alvast te kunnen starten.

Wat vragen wij aan u?

Als alle inwoners van Midwoud en Oostwoud dit idee willen steunen door een paar euro te storten op een rekening van de fondsenwerving-website, dan zijn we er zeker van dat dit project samen met uw bijdrage gaat slagen.

Samen met u gaat dit lukken.

Kijk op www.hetluktons.nl

Klik in de menubalk op ‘project zoeken’

Klik op ’doneer’ en vul het bedrag in dat je wil geven.

U wordt doorverbonden met de mogelijkheid om via internetbankieren te betalen.

(*)Indien u niet via internetbankieren kunt betalen, kunt u het ook overmaken naar rekening NL94 INGB 0004 3085 23

Ten name van Dorpsraad Midwoud Oostwoud.

Omschrijving: donatie t.b.v. www.midwoudoostwoud.nl website.

We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en houden u op de hoogte van het verloop van de fondsenwerving en dit project via de gemeentebode.

Namens het bestuur van de DMO:  Irene Murk, Mariëtte Broekstra, Wim van de Doorn, Adriaan van Berkel, Ralph Maitimo en Melchior Luitwieler.


Update: Windmolens Nee!  6 April 2015

Nadat we 2 maart 2015 naar het Provinciehuis zijn geweest hebben we (DMO) niet stil gezeten. De Provinciale Staten verkiezingen hebben we gebruikt om ons te laten horen aan de lijsttrekkers.

5 maart 2015

Zo hebben we de gedeputeerde van de provincie dhr. Bond een uitnodiging gegeven om eens bij ons langs te komen. Niet om te discussiëren maar om te laten zien en te beleven hoe het is om hier te wonen en het karakteristieke landschap tussen de linten te ervaren.

12 maart 2015

In het dorpshuis in Zwaagdijk Oost is er een bijeenkomst geweest van alle gedupeerde dorpen in de omgeving. Midwoud/Oostwoud, Hauwert, Nibbixwoud, Zwaagdijk Oost/West, Westwoud. Hierin is naar voren gekomen hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen. Hieruit is een stuurgroep tot stand gekomen, inmiddels bekend onder de naam ‘Stuurgroep Tegenwind’. Van ieder dorp is een lid van de dorpsraad vertegenwoordigd. Inmiddels hangen er in ieder dorp dezelfde spandoeken. Op deze avond is nogmaals het belang van het aanspreken van uw rechtsbijstand ter sprake gekomen doordat als deze gebundeld kunnen we sterker staan. Rixt de Boer, van Stichting Omwonenden Windturbines Wieringermeer, was aanwezig om haar ervaringen te delen. Rixt woont in Middenmeer en heeft te maken met het ECN ‘test’ windmolenpark .  

16 maart 2015

In Middenmeer is er een avond geweest waar diverse PS lijstrekkers bij aanwezig waren, ook was hier ruimte om onze zorgen kenbaar te maken. De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windmolens) heeft ervaringen uitgewisseld. Zij wisten ons te vertellen dat het plaatsnemen in een gebiedsatelier niet zegt dat je ook maar iets te vertellen hebt. Ook andere mensen vertelden hun ervaringen, zo moeten zij genoegdoening voor geleden schade nog steeds ontvangen, terwijl zij al enkele jaren hinder ondervinden van diverse molens/molenparken.

18 maart 2015

Op de verkiezingsavond hebben we ons zo veel mogelijk verzameld in de voetbalkantine van Zwaagdijk Oost. Ieder uur zond RTVNH live beelden uit vanuit de kantine. Natuurlijk waren daar de actieborden en spandoeken aanwezig. Menigeen heeft live op tv kunnen vertellen waarom we geen windmolens willen in West-Friesland.

19 maart 2015

Ronde tafel gesprek bij de gemeente. In dit gesprek hebben we de gemeente om juridische hulp gevraagd. Ook hebben we gevraagd of zij samen met de stuurgroep zitting willen nemen in een alternatief gebiedsteam. De gedachte hierachter is dat als wij met de gemeente geen zitting nemen in een gebiedsteam, zo’n gebiedsteam ook niet rechtsgeldig is. De gemeente wil ons met raad en daad helpen maar kan geen alternatief gebiedsteam met ons vormen.

23 maart 2015

Tijdens een vergadering van DMO is ter sprake gekomen dat we meer mensen willen bereiken om op de hoogte te houden van alle dorpszaken. Voor nu staan de windmolens daarbij voorop. We gaan binnenkort een facebookpagina starten, het is de bedoeling dat hier dorpszaken kenbaar worden gemaakt, het is zeker niet de bedoeling dat dit een soort discussieforum wordt. (hou facebook in de gaten; Dorpsraad Midwoud/Oostwoud)

30 maart 2015

De stuurgroep is voor het eerst bijeengekomen. Belangrijk is dat we met zijn allen sterker staan, elkaar kunnen helpen en op de hoogte blijven van elkaars bevindingen voor wat betreft de windmolens. Op deze avond heb ik ook de gemailde plannen van Broerdijk Zuid ter sprake gebracht. Hierop is een brief gestuurd naar de gemeente en de Provincie.

2 april 2015

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is de brief behandeld van de stuurgroep onder andere over de nieuwe plannen op de Broerdijk. De gemeente is het met ons eens dat wij al van ons moeten laten horen voor de plannen zijn ingediend bij de provincie. Wij hopen dat de provincie duidelijkheid gaat verschaffen hoeveel verrassingen ons nog te wachten staan en hoe het kan dat er nieuwe plannen opduiken terwijl voor de zoekgebieden al meerdere energieleveranciers hun plannen bekend hebben gemaakt.

De gemeente gaat wederom een brief sturen naar de provincie om de nieuwe statenleden duidelijk te maken welke bezwaren de gemeente Medemblik heeft tegen  windmolens.

Zoals jullie kunnen zien zitten we niet stil al zie je dat niet altijd. Half april maakt de provincie bekend welke zoeklocaties er geschrapt gaan worden.  Dat wordt nog even afwachten. Wordt vervolgd.